Keşan’da çifte açılış Keşan’da çifte açılış

Keşan Belediye Meclisi’nin aralık ayı olağan toplantısı, 7 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak toplantı, saat 15.00’te başlayacak.
Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde:
1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının 20.11.2023 tarih ve 4445839 sayılı yazısı ile ‘Keşan Kent Müzesi Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi’ işlerinin tamamlanabilmesi için Belediyeye gönderilen 33.000.000,00TL (Otuzüçmilyon Türk Lirası) maddi hibenin kabulünün Meclis tarafından görüşülmesi.
2. Belediye Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi alanının üstünün kapatılması projesi finansmanında kullanılmak üzere, mülkiyeti belediyeye ait İstasyon Mahallesi 100 Ada 81 Parselde kayıtlı e-bebek mağazası yanındaki (10.193,74m2) arsanın;  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi(e) bendine istinaden satımına, 34. maddesi (g) bendine istinaden de satım ihalesinin yapılması yetkisinin Belediye Encümeni’ne verilmesi,
a) 17 Sokakta kurulan Manifaturacılar pazarının, yeni kapalı alan yapılarak taşınması planlanmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait eski itfaiye alanında (842 ada 74-150- 154-155 parseller) projesi hazırlanan katlı otopark, kapalı pazaryeri ve kütüphane, ihale aşamasına getirilmiştir. Bu yatırımın finansı için kütüphanenin 40.000.000,00TL hibe ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yaptırılmasına, kalan kısmı için İller Bankası (İlbank) A.Ş.’den 90.000.000,00TL (Doksanmilyon Türk Lirası)
kredi kullanılması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun yetkilendirilmesi,
b) Ocak ayında yeni yılın bütçesi kapsamında bu iki projenin yapımı için ihaleye çıkılması hususlarının Meclis tarafından görüşülmesi.
3. Belediyenin şehir bandosu ekibinde görev yapan bando şefi ve erlerine 2024 mali yılında uygulanacak yevmiyelerin müdürlük teklifi doğrultusunda Meclis tarafından görüşülmesi.
4. S.S. 25 No.lu Şehiriçi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 23.11.2013 tarihli yazısı ve yazı ekinde gönderilen ‘Ücret tarifelerine zam talebi’ konulu dilekçelerinin Meclis tarafından görüşülmesi.
5. Belediyece 2024 yılında uygulanacak Vergi, Harç ve  Ücret Tarifelerinin Meclis tarafından görüşülerek karara bağlanması.
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen yazıya istinaden, 27.11.2023 tarih ve 22166 kayıt sayılı dilekçe ile Aşağı Zaferiye Mahallesi, 924 ada, 8 numara parsel (eski 306 ada 1 parsel) için 18. madde uygulaması yapıldığı, plan değişikliği ile yeni oluşturulan park ve imar yolu ile bedelsiz kesinti alanının %40’ı aştığı belirtilmiştir. Mağduriyetin giderilmesi için yeşil alana ayrılan 1168 m² yüzölçümlü alana karşılık Belediye sınırları içinde takas yoluyla arsa verilmesi talep edilmiştir. Bahse konu takas talebinin Meclis tarafından görüşülmesi.
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen yazıya istinaden, 22.08.2023 tarih ve 16024 sayılı dilekçe ile İstasyon Mahallesi, 70 ada, 138.450,00 m² yüzölçümlü 5 numaralı parsel için tarımsal amaçlı tesis amaçlı imar planı yapımı talep edilmiştir. Bahse konu plan değişikliğinin Meclis tarafından görüşülmesi.

Kaynak: Haber Merkezi