Toplantı öncesi Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sonlu bir kaynak olan suyun kullanımına yönelik arz-talep dengesinin oluşturulması için koruma-kullanma ilkeleri doğrultusunda su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesi, bu doğrultuda havza bazlı bütüncül yönetim anlayışının uygulamaya geçirilmesi büyük önem taşıyor. 
Ülkedeki her bir vatandaşa ve sektörlere enerji, su ve gıda arzı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakan İbrahim Yumaklı’nın liderliğinde bütüncül su kaynakları yönetimi ilkesi doğrultusunda çalışmalar yürütüyor. 
Bu doğrultuda, 25 nehir havzası için nehir havza yönetim, taşkın yönetim, sektörel su tahsisi ve kuraklık yönetim planları hazırlanmakta ve bahse konu planlarda yer alan tedbirlerin sorumlu kurum kuruluşlarca yerine getirilmesi süreci takip ediliyor. 

Okullar 2024’ün ekim ayına kadar hazır olacak Okullar 2024’ün ekim ayına kadar hazır olacak

Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları vasıtasıyla ilgili kurum ve kuruluşların sürece aktif katılımı ve paydaşların bilgiye erişimi sağlanıyor.
Türkiye’nin Trakya’da yer alan Meriç-Ergene Havzası’nın bir kısmı Yunanistan ve Bulgaristan’da bulunduğu için, Meriç-Ergene Havzası sınır aşan bir havza olarak tanımlanıyor. 
Havzanın yüzölçümü 14.510 km2 olup Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %1,8’ini kaplamaktadır. Meriç-Ergene Havzası sınırları içerisinde Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin bazı kısımları yer alıyor. Meriç-Ergene Havzası için halihazırda Nehir Havza Yönetim Planı ve Kuraklık Yönetim Planı tamamlandı, Taşkın Yönetim Planı çalışmaları ise devam ediyor. 
Meriç-Ergene Havzası Nehir Havza Yönetim Planı kapsamında toplam 804 tedbir belirlendi, kentsel ve endüstriyel atıksu yönetimi, katı atık yönetimi, yayılı kaynaklı kirlilik yönetimi ve kontrolü, çevresel akış, habitat ve türlerin korunması, madencilik, arıtma çamuru kontrolü, balık geçitlerinin inşaası, etkin su kullanımı, içme suyu havzalarında havza koruma planlarının hazırlanması, idari, kıyı bölgesi restorasyonu ile ağaçlandırma, sel, erozyon kontrolü tedbirleri yer Meriç-Ergene Havzası Nehir Havza Yönetim Planı (NHYP) 2018 yılında hazırlandı. 
Meriç-Ergene Havzası Kuraklık Yönetim Planı 2023 yılında tamamlandı, Sulamalarda Suyun Etkin Kullanımının Sağlanması, İçmesuyu Şebekelerinde Kayıp ve Kaçakların Azaltılması, OSB’lerde Kullanılan Suyun Geri Kazanılması, İzleme ve Ölçüm Ağının Geliştirilmesi, Kuraklığın Çevresel Zararlarının Azaltılması, Sulak Alanların Korunması ve Kuraklık Farkındalığı Yaratılması başlıkları altında 7 ana grupta sınıflandırılmış olmak üzere toplamda 90  tedbir belirlendi.

Havza ölçekli su yönetiminde, planların hazırlanması ve uygulanması sürecinde paydaşların aktif katılımının sağlanması başta olmak üzere,  su yönetimi ile ilgili hususların her ölçekte görüşülebilmesi için, ilden başlayarak ulusal düzeye kadar çeşitli kurullar tesis edildi. Bu kapsamda; İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları, Havza Yönetim Heyetleri ve Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu faaliyetleri düzenli olarak sürdürülüyor.
Bu doğrultuda,  Tekirdağ Valiliği YİKOB Toplantı Salonu’nda Meriç-Ergene Havzası Koordinatörü ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında davetli kurumlar ile "Meriç-Ergene Havza Yönetim Heyeti (HYH) Toplantısı" şu gündem çerçevesinde gerçekleştirilecek.

1)  Meriç-Ergene Havzası için hazırlanmış ve hazırlanmakta olan havza ölçekli planlar (Kuraklık Yönetim Planı, Nehir Havza Yönetim Planı ve Taşkın Yönetim Planı) kapsamında yapılan çalışmalar, tedbirler ve tedbirlerin takibi.
2)  Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için ülke sathında başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği ile ilgili heyete bilgi aktarımı.
3)  Havzadaki önemli su yönetim konuları hususunda sorumlu kurumların çalışmaları.

Kaynak: Özge Ebecek