“Midas’ın Kulakları” Keşan’da sahnelenecek “Midas’ın Kulakları” Keşan’da sahnelenecek

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak toplantı, saat 15.00’te başlayacak.
Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şöyle:
1-) İlçede mücavir alanda yer alan Erikli sahilinde, 2023 Haziran ayında meydana gelen sel ve su baskınından kaynaklanan hasar ve zararın giderilmesi için, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’ndan gönderilen 9.400.000.00TL (Dokuzmilyon Dörtyüzbin Türk Lirası) nakdi hibenin kabulünün Meclis tarafından görüşülmesi.
2-) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Atatürk Stadyumu’nda 750 kişilik portatif tribün, çevre düzenlemesi ile spor salonunun bakım onarım ve eksik kalan işlerinin yaptırılabilmesi amacıyla gönderilen 11.458.693.15TL (Onbirmilyon Dörtyüzellisekizbin
Altıyüzdoksanüç Türk Lirası Onbeş Kuruş) nakdi hibenin kabulünün Meclis tarafından görüşülmesi.
3-) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden gelen yazı ile 30.11.2023 gün ve 8086420 sayılı Makam Olur’ u çerçevesinde çevre düzenlemesi için gönderilen 1.400.000.00TL (Birmilyon Dörtyüzbin Türk Lirası) nakdi hibenin kabulünün Meclis tarafından görüşülmesi.
4-) İlçedeki eski belediye binasının olduğu B.Cami Mahallesi 354 ada 1 parselde kayıtlı 2656,28m2 yere, biri açık 3 düğün salonu, 3 kat otopark ve zemin katında yeme içme adası yapılmak için hazırlanan projenin finansmanında kullanılmak üzere; mülkiyeti belediyeye ait olan Yukarı
Zaferiye ( Yeni Mah.) 1310 ada 3 ve 4 parsellerde kayıtlı toplam 21.849,48 m2 arsanın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendine istinaden satımına, 34. maddesi (g) bendine istinaden de satım ihalesinin yapılması yetkisinin Belediye Encümeni’ne verilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesi.
5-) a) 17 Sokak’ta kurulan Manifaturacılar Pazarı’nın, yeni kapalı alan yapılarak taşınması
planlanmıştı. Mülkiyeti belediyeye ait eski itfaiye alanında (842 ada 74-150-154-155 parseller) projesi hazırlanan katlı otopark, kapalı pazaryeri ve kütüphane, ihale aşamasına getirilmiştir. Bu yatırımın finansı için kütüphanenin 40.000.000,00 TL hibe ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptırılmasına, kalan kısmı için İller Bankası (İlbank) A.Ş.’den 90.000.000,00TL (Doksanmilyon Türk Lirası) kredi kullanılması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun yetkilendirilmesi,
b)Belediye Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi alanının üstünün kapatılması projesi finansmanında kullanılmak üzere, mülkiyeti belediyeye ait olan İstasyon Mahallesi 100 Ada
81 parselde kayıtlı e-bebek mağazası yanındaki (10.193,74m2) arsanın; 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 18. maddesi(e) bendine istinaden satımına, 34. maddesi (g) bendine istinaden de satım ihalesinin yapılması yetkisinin Belediye Encümeni’ne verilmesi hususlarının Meclis tarafından görüşülmesi.
6-) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yönetmelik gereği D13 grubunda değerlendirilmiş olup, ilgili Yönetmeliğin 11. maddesi gereği hazırlanan (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinde belirtilen mühendis, tekniker, mimar, şehir plancısı, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, memur kadro değişikliğinin Meclis tarafından görüşülmesi.
7-) Keşan Belediye Başkanlığının Personel Kimlik Kartı Yönergesi hazırlanmış olup, ilgili yönetmeliğin onaylanması hususunun Meclis tarafından görüşülmesi.
8-) Keşan Belediye Başkanlığı imza yetkileri yönergesinin başkan yardımcılarının imzalayacağı
yazı ve onaylar başlıklı 9. maddesine, 26.ncı bent olarak ‘İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün
29.12.2023 tarih ve 59089 sayılı yazı EK’ inde sunulan müdürlükler ve bağlı oldukları Başkan
Yardımcıları çizelgesinin bu yönergenin EK’ i olarak kabul edilmesine, bu tarihten sonra düzenlenecek
yeni çizelgenin de bu yönergenin EK’ i olarak kabul edilmeye devam edilmesine’ metninin eklenmesi
hususunun Meclis tarafından görüşülmesi.
9-) Belediyede 675 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görev yapan Zabıta ve İtfaiye
personeline, 2024 yılında aylık olarak verilecek fazla çalışma ücretinin Meclis tarafından
görüşülmesi.
10-) Belediyemizde halen geçici iş pozisyonunda çalışmakta olan 1 (bir) personelin 5620 sayılı
Kanun’un 3.ncü maddesi gereğince 2024 yılı için geçici iş pozisyon vizesinin onaylanması hususunun Meclis tarafından görüşülmesi.
11-) Belediye şehir bandosu ekibinde görev yapan bando şefi ve erlerine 2024 mali yılında uygulanacak yevmiyelerin, komisyon raporu doğrultusunda Meclis tarafından görüşülmesi.
12-) S.S. 25 No.lu Şehiriçi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 23.11.2013 tarihli yazısı
ve yazı ekinde gönderilen ‘Ücret tarifelerine zam talebi’ hakkındaki komisyon raporunun Meclis
tarafından görüşülmesi.
13-) S.S. 129 No.lu Paşayiğit Minibüs Midibüs Otobüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 06.12.2023 tarihli yazısı yazı ekinde gönderilen ‘Ücret tarifelerine zam talebi’ hakkındaki komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesi.
14-) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.12.2023 gün ve 58786 sayılı yazısına istinaden, 26.07.2023 tarihinde vefat eden Tolga Sarıoğlu ismini yaşatmak amacıyla Anafartalar Caddesi’nde ailesi tarafından yaptırılacak olan durağa, merhum Tolga Sarıoğlu isminin verilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesi.
15-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan yazıya istinaden, “Edirne İli, Keşan İlçesi, İstasyon Mahallesi, 70 Ada 5 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli İmar Planı” ve “Edirne İli, Keşan İlçesi, İstasyon Mahallesi, 70 Ada 5 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Meclis tarafından
görüşülmesi.
16-) İspat Cami, Büyük Cami ve Aşağı Zaferiye mahallelerinde 3194 Sayılı İmar
Kanunu’nun 18. madde uygulaması işi için, İller Bankası A.Ş’den 1.500.000.00TL (Birmilyon Beşyüzbin Türk Lirası) kredi kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun yetkilendirilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesi.
17-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince, Denetim Komisyonu üye seçiminin yapılması hususunun Meclis tarafından görüşülmesi.

Kaynak: Haber Merkezi