Kapaklı Belediye Meclisi toplandı Kapaklı Belediye Meclisi toplandı

Kapaklı Belediyesi mayıs ayı meclis toplantıları, ilk oturumda komisyonlara havale edilen konuların karara bağlanması ile tamamlandı
Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda başlayan meclis toplantısı Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin başkanlığında yapıldı. Açılış ve yoklamanın ardından komisyonlara havale edilen konular görüşüldü.
“YÜZÜNCÜ YIL CADDESİ” İSMİ VERİLDİ
Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarihinde yapılan toplantısında sunulan İmar ve Şehir Müdürlüğü’nün 17.01.2024 tarih 64473 sayılı isim verilmesi konulu yazısı incelenerek; Fatih Mahallesi ve Karaağaç Mahallesi’nden geçen Fatih Mahallesi 749 ada 1 parsel ve 0 ada 1815 parsellerin arasından başlayarak Karaağaç 628 ada 1 parsel ve 0 ada 266 parselde biten isimsiz yola Yüzüncü Yıl Caddesi isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarihinde yapılan toplantısında sunulan Park ve Bahçeler  Müdürlüğünün 16.02.2024 tarih 66347 sayılı İsim verilmesi konulu yazısı incelenerek; Bahçeli Evler Mahallesi Şehit Yalçın Gürbüz Sokak üzerinde bulunan isimsiz park alanına Şehit Yalçın Gürbüz Parkı isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
İMAR KONULARI KARARA BAĞLANDI
Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarihinde yapılan toplantısında Belediye İmar ve Şehircilik müdürlüğü tarafından sunulan 17.04.2024 tarih 69445 sayılı imar planı değişikliği konulu yazısı incelenerek, 1/1000 ölçekli Kapaklı İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarihinde yapılan toplantısında Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 17.04.2024 tarih 69444 sayılı 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği konulu yazısı  incelenerek;  Cumhuriyet Mahallesi 501 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 8 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 13.12.2023 tarih ve 1774 sayılı Meclis Kararı ile onaylandığı ve onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Paftaları ve Plan Açıklama Raporu incelenerek  Plan değişikliğine konu olan 501 ada 4 parselin mevcut imar planı kapsamında Ayrık Nizam 4 kat konut alanında kaldığı parselin kuzeyinde yer alan 5 nolu parselin 5 kat doğusunda ve güneyinde yer alan 1-2-3 ve 8 parsellerin ise 6 kat olarak belirlendiği, yapılmak istenen plan değişikliği ile imar adasındaki kat adetleri açısından bütünlük sağlanması amaçlandığından bu doğrultuda hazırlanan Kapaklı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 501 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 8 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanarak 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7 (b), 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18 (c) maddelerine istinaden onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi oy çokluğu ile kabul edildi
Meclisin 02.05.2023 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 25.04.2024 tarih 69651 sayılı huzur hakkı ödemeleri  konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Meclis üyelerinden Yusuf  Yavuz, Ercan Üçel ve Mustafa Yıldırım’ın kendilerine ödenmesi gereken huzur haklarının Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan çöp kamyonları arkasında görev yapan işçilerin maaşlarına ilave fark olarak ödenmesi konusu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclis Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (g) bendinde “Şartlı bağışları kabul etmek” hükmü kapsamında yapılmak istenen bağışın Belediye adına kabul edilebileceği fakat bağışa konu olan şartın yerine getirilmesi aşamasında Belediye Personel Şirketi’nde görev yapan personellerin maaş hesaplarında kullanılan puantaj kayıtlarına ilave ücret konulması halinde bunun muhasebeleştirilmesi aşamasında karşılaşılacak olan sorunlardan dolayı  talebin uygun olmadığına komisyon tarafından karar verilirken meclisten oy birliği ile reddedildi.
Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 Mali Yılı Kesin Hesabında yapılan inceleme sonucunda, 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.
Meclisin 02.05.2023 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen Belediye  Etüd ve Proje Müdürlüğü tarafından sunulan 29.04.2024 tarih 69809 sayılı yönetmeliğin revize edilmesi konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Etüt Proje Müdürlüğü görev ve yetkilerinde yapılan idari değişikliğe istinaden 03.02.2023 tarih 39 nolu karar ile yürürlüğe giren Kapaklı Belediyesi Etüd ve Proje müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi.
SERMAYESİ 8 MİLYON LİRAYA ÇAKIRILDI
Kapaklı Belediyesine ait Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş’nin 4 milyon lira  olan sermayesinin 8 milyon liraya  artırılması, gündem maddeleri görüşüleceğinden Genel Kurul toplantısında Kapaklı Belediyesini temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin edilecek kişilerin belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin son komisyon kararı olan Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Kapaklı ile ortak proje ve işbirliği protokolü yapılaması ve bu doğrultuda protokolü yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa Çetin’e yetki verilmesi konusu da oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı