Av. Aydın CANPOLAT
Av. Aydın CANPOLAT
Av. Aydın CANPOLAT
Yazarın Makaleleri
İŞ DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK-2
Ancak (3) fıkra hükmü gereği, İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmayacağı belirtilerek iş kazası veya meslek...
İŞ DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK-1
İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyerek zorunlu arabuluculuk uygulamasını getiren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25 Ekim 2017 tarih ve 30221 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir....
ÇALIŞMA YAŞAMI-3
Şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren...
ÇALIŞMA YAŞAMI-2
Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın...
ÇALIŞMA YAŞAMI-1
Merhaba sayın okurlar; bu köşede bu günden itibaren çalışma yaşamını, çalışanları ilgilendiren güncel hukuki konular ve gelişmeler hakkında, çalışma mevzuatı ve yargı kararları ışığında zaman zaman bilgilendirme, özetleme, değerlendirme...